14 AMG-logo vertikal standard

Akuttmedisinsk Gruppe (AMG) er en frivillig studentgruppe etablert i 2008.

AMG tilbyr varierte og spennende kurs innen det akuttmedisinske fagområdet, spesielt målrettet norske medisinstudenter i utlandet.

For medisinstudenter

Av medisinstudenter

AMGs aktive instruktører er i all hovedsak medisinstudenter med en forkjærlighet for akuttmedisin. Instruktørene studerer ved ulike universiteter og samles på kurshelgene. Flere i gruppen har utdanning og erfaringer fra tidligere som kommer godt med – eksempelvis ambulansefag, sykepleie, paramedisin, fysioterapi, Forsvaret.

En del av instruktørmassen til AMG utgjøres også av  ferdigutdannede studenter. Flere av disse er fortsatt aktive og deltar i AMG på frivillig basis. Med sin erfaring fra arbeidshverdagen som Lis-leger, deler de gledelig sine erfaringer under kurshelgene og utgjør en stor ressurs for AMG. 

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) er et faglig nasjonalt organ som forvalter norske medisinskfaglige retningslinjer for gjenopplivning av nyfødte, barn og voksne. NRR forvalter flere kurskonsepter, og AMG har i mange år formidlet flere av kurskonseptene til norske medisinstudenter i utlandet. 

Virkelighetsnært Utstyr

PVK må etableres, glassampuller må knekkes, riktig dose må trekkes opp, hjertestarten må kobles på og antibiotika må gis til den septiske pasienten.

Akuttmedisin læres best gjennom en praktisk tilnærming. Vi har fokus på små grupper og realistisk øvingsutstyr. Dette bidrar til å forberede deltakeren til hverdagen i helsevesenet. 

Bli AMG-instruktør

For å kunne reise rundt i Europa og holde kurs for norske medisinstudenter i utlandet, er vi avhengig av en løpende tilvekst av nye, lovende og motiverte instruktørkandidater, som har lyst til å være med å utgjøre AMGs instruktørgruppe i fremtiden.

Kurskatalog

Akuttmedisinsk Gruppe tilbyr et knippe akuttmedisinske kurs spesielt relevante for deg som studerer medisin. Noen av kursene er også relevante for øvrige helsefagsstudenter.

Alt helsepersonell vil før eller siden komme i kontakt med akutt syke- eller skadde pasienter enten på eller utenfor arbeid. Samfunnet forventer at helsepersonell da er i stand til å handle. Våre kurs er relevante både for deg som ønsker å arbeide innenfor det akuttmedisinske fagområdet og deg som ønsker å arbeide med helt andre ting.

We don't rise to the level of our expectations, we fall to the level of our training.

Formål

Fremme akuttmedisinske ferdigheter og kunnskaper blant norske medisinstudenter ved europeiske medisinske fakultet, gjennom å tilrettelegge og gjennomføre undervisning innen det akuttmedisinske fagområdet.

Visjon

Vi ønsker at medisinstudenter skal kunne føle seg godt forberedt på å møte akutte og stressende situasjoner, og oppfylle samfunnets forventninger til dem som helsepersonell. Dette både underveis og etter endt utdannelse, samt både på og utenfor arbeidsplassen.

AMG er organisert som en prosjektgruppe i Norsk medisinstudentforening og et fagutvalg i ANSA, med det formål å fremme akuttmedisinske kunnskaper og ferdigheter blant norske medisinstudenter.

Følg oss på Facebook og Instagram for mer informasjon om våre kurs, kurshelger, instruktøropptak med mer.